Secretary I&B Shri Amit Khare’s address at the 7th National Community Radio Sammelan